จิตวิทยา

การข่มขืนกระทำชำเรา

การข่มขืนกระทำชำเรา ( rape) เป็นการทำร้ายร่างกายทางเพศซึ่งปกติเกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์หรือการใช้การล่วงล้ำทางเพศแบบอื่นต่อบุคคลโดยปราศจากความยินยอมของบุคคลเหล่านั้น การกระทำดังกล่าวอาจโดยใช้กำลังทางกาย การบีบบังคับ การละเมิดอำนาจหรือต่อบุคคลที่ไม่สามารถให้ความยินยอมสมบูรณ์ได้ เช่น ผู้ที่หมดสติ ไร้ความสามารถหรืออายุต่ำกว่าอายุที่ยอมให้มีการร่วมประเวณีได้ตามกฎหมาย คำว่า “ข่มขืนกระทำชำเรา” บางครั้งใช้แทนคำว่า “การทำร้ายร่างกายทางเพศ” ได้[อุบัติการณ์การข่มขืนกระทำชำเราที่ตำรวจบันทึกทั่วโลกในปี 2553 แปรผันระหว่าง 0.2 ต่อ 100,000 คนในประเทศอาเซอร์ไบจาน ถึง 92.9 ต่อ 100,000 คนในประเทศบอตสวานา โดยมีค่า 6.3 ต่อ 100,000 คนในประเทศลิทัวเนียเป็นมัธยฐานตามข้อมูลของสมาคมแพทย์อเมริกา (2538) ความรุนแรงทางเพศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการข่มขืนกระทำชำเรา ถูกพิจารณาว่าเป็นอาชญากรรมรุนแรงที่มีรายงานต่ำกว่าจริงมากที่สุดอัตราการรายงาน ดำเนินคดีและการพิพากษาลงโทษสำหรับการข่มขืนกระทำชำเราต่างกันมากตามเขตอำนาจ สถิติกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา (2542) ประมาณว่า 91% ของเหยื่อการข่มขืนกระทำชำเราในสหรัฐอเมริกาเป็นหญิง และ 9% เป็นชายการข่มขืนกระทำชำเราโดยคนแปลกหน้าปกติพบน้อยกว่าการข่มขืนกระทำชำเราโดยบุคคลที่ผู้เสียหายรู้จัก และการศึกษาหลายครั้งแย้งว่าการข่มขืนกระทำชำเราในเรือนจำระหว่างชายต่อชายและหญิงต่อหญิงค่อนข้างพบบ่อยและอาจเป็นการข่มขืนกระทำชำเราแบบที่รายงานน้อยที่สุด slotxo ผู้ถูกข่มขืนกระทำชำเราอาจได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงและอาจประสบความผิดปกติที่เกิดหลังความเครียดที่สะเทือนใจ นอกเหนือไปจากความเสียหายทางจิตวิทยาอันเกิดจากการกระทำดังกล่าวแล้ว การกระทำชำเรายังอาจก่อการบาดเจ็บทางกาย หรือมีผลอย่างอื่นต่อผู้เสียหาย เช่น ได้รับการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์หรือตั้งครรภ์ ยิ่งไปกว่านั้น หลังการข่มขืนกระทำชำเรา ผู้เสียหายยังอาจเผชิญความรุนแรงหรือการข่มขู่จากผู้ข่มขืน …

Continue Reading
จิตวิทยา

แนวคิดทางพฤติกรรม

แนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรม การศึกษาบุคคลจะต้องพิจารณาที่พฤติกรรมที่เขาแสดงออกมามากกว่าระบบการทำงานภายใน ด้วยเหตุนี้เนื้อหาวิชาจิตวิทยาทั้งหมดจึงควรเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่สามารถสังเกตและวัดได้เท่านั้น นั่นคือ เกี่ยวข้องกับอินทรีย์กระทำ ไม่ใช่สิ่งที่อินทรีย์คิด จินตนาการ หรือรู้สึก ผู้นำการเคลื่อนไหวของนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรม คือ John B. Watson,1908-1920 วัตสัน มีความเห็นว่า การสำรวจตัวเองเป็นวิธีการที่ได้เพียงข้อเท็จจริงจากประสบการณ์ของตัวบุคคลเท่านั้น นักจิตวิทยาพยายามหาข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์ตั้งอยู่บนรากฐานของสิ่งที่สามารถสังเกตและวัดได้ และไม่ใช่มีแต่ตัวบุคคลที่สังเกตความรู้สึกและรับรู้ของตนเองเท่านั้น แต่เป็นพฤติกรรมที่ผู้อื่นก็สังเกตและวัดได้ วัตสันได้เรียกร้องให้ใช้วิธีการวัดที่เป็นวิทยาศาสตร์ ยึดถือข้อมูลจากวิธีการสังเกตเชิงประจักษ์ (Empirical Observation) ในการวิจัยและการทดลองทางจิตวิทยา แนวคิดของวัตสัน ที่ว่า จิตวิทยาควรเป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมได้รับการต้อนรับอย่างกว้างขวางในสหรัฐอเมริกา และมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของจิตวิทยาในระยะต่อมาอีกหลายสมัย ทำให้เกิดกลุ่มจิตวิทยาที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง (Stimulus-Response Psychology) slotxo กลุ่มจิตวิทยาสิ่งเร้ากับการตอบสนอง หรือ เรียกสั้นๆว่านักจิตวิทยากลุ่ม S-R สนใจศึกษาสิ่งเร้าที่กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองด้านพฤติกรรม การให้รางวัลและการลงโทษที่มีผลต่อพฤติกรรม นักจิตวิทยากลุ่มนี้ไม่สนใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในอินทรีย์ แม้จะยอมรับว่ามีกิจกรรมบางอย่างเกิดขึ้นในสมองและระบบประสาท แต่ไม่สามารถมองเห็นได้ ดังนั้น บางครั้งจึงมีผู้เรียกแนวคิดนี้ว่า “Black box” approach เนื่องจากไม่สนใจสิ่งที่อยู่ภายในกล่อง สนใจเฉพาะมีอะไรเข้าไปในกล่อง (S) และมีอะไรออกมาจากกล่อง (R) Lateral Intraparietal Cortex (ตัวย่อ …

Continue Reading
จิตวิทยา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา

ปัจจุบันจิตวิทยาได้เข้าไปมีบทบาทกับวิถีชีวิตของมนุษย์แทบทุกด้าน โดยเฉพาะในสังคมที่กำลังเจริญก้าวหน้าและซับซ้อน จิตวิทยามีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาของบุคคลอื่นมากขึ้น นักจิตวิทยาแต่ละสาขาอาจจะสนใจปัญหาแตกต่างกันไป บางท่านอาจสนใจแต่ปัญหาเฉพาะเรื่องและบางท่านอาจสนใจศึกษาเพื่อนำผลวิจัยมาประยุกต์ใช้ ปัญหาที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ได้แก่ การค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็ก เช่น วิธีการอบรมเลี้ยงดูแบบใดจะช่วยให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ สภาพครอบครัวและสังคมแบบใดมีส่วนทำให้เกิดพฤติกรรมการปลีกตัวเองไปจากกลุ่ม (Alienation) บางครั้งนักจิตวิทยาจะทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่นๆ ในการศึกษาและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จิตวิทยามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของบุคคลในทุกๆด้าน อาทิ การออกกฎหมาย เช่น กฎหมายการกระทำความผิดทางเพศ และยังเข้าไปมีส่วนเกี่ยวกับนโยบายรัฐ เช่น ผลการค้นคว้าวิจัยรายการโทรทัศน์ที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของเด็ก ได้ให้ขอเท็จจริงเกี่ยวกับอันตรายของรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาก้าวร้าวรุนแรง ทำให้มีการพิจารณาปรับปรุงรายการเหล่านั้น มีการลดปริมาณภาพยนตร์ ที่มีเนื้อหารุนแรงลง slotxo อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์แขนงอื่นวิชาจิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างใหม่ แต่ในระยะเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นมากมาย ทำให้แนวคิดทฤษฏีจิตวิทยาวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงค่อนข้างยากที่จะทำให้คำนิยามว่า จิตวิทยาคืออะไร โดยทั่วไปแล้วจิตวิทยาเป็นการศึกษาเพื่อตอบปัญหาว่าทำไมบุคคลจึงมีพฤติกรรมเช่นนั้น แต่แนวคิดในการอธิบายพฤติกรรมของบุคคลแตกต่างกันไป ฉะนั้นก่อนที่เราจะกล่าวถึงคำนิยามของจิตวิทยา จึงควรที่จะเข้าใจถึงแนวคิดต่างๆ ที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาก่อน xoslot แนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับมนุษย์ (Psychological Conceptions of Man) สำหรับแนวคิดทางจิตวิทยาที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นแนวคิดที่สำคัญ 5 แนวคิด อย่าไรก็ตามพึงคำนึงไว้เสมอว่า ไม่มีแนวคิดใด “ผิด” หรือ “ถูกต้อง” สมบูรณ์ทุกอย่างในการใช้ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ …

Continue Reading